Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van uw bestemmingsplannen. Daarin moet ook de conditie 'archeologie' geregeld zijn.

U wilt dat goed doen: met een duidelijke verbeelding, met goede en werkbare planregels en met een acurate toelichting. A=M regelt dat voor u.

Uitsnede uit een verbeelding met dubbelbestemmming archeologie
Uitsnede uit een verbeelding met dubbelbestemmming archeologie


Twijfelt u aan uw planregels of aan de werkbaarheid van voorgestelde of al vastgestelde 'ondergrenzen'? Neem dan gerust contact met ons op en leg uw visie aan ons voor.

Sinds 1 januari 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangepast. Op basis van dat besluit bent u als gemeente nu ook verplicht historisch-bouwkundige en cultuurlandschappelijke waarden mee te wegen bij het opstellen van uw nieuwe bestemmingsplannen. Maar hoe doet u dat nu?

A=M ontwikkelde de afgelopen jaren het Cultuur Historisch Stappenplan : een methodiek die u als gemeente inzicht geeft in de verschillende stappen om cultuurhistorie als onderdeel van de ruimtelijke ordening op te nemen in uw bestemmingsplan.

De methodiek geeft u inzicht in het gehele proces van selecteren en waarderen tot en met de juridische borging van uw cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan, inclusief daarbij passende planregels.

Wilt u deze methodiek ontvangen? Stuur dan een email naar info@a-is-m.nl.