Sinds 1 september 2007 bent u verplicht in uw nieuwe bestemmingsplannen aan te geven op welke wijze u omgaat met archeologie. Veel gemeenten in Nederland hebben geen archeoloog in dienst. En hoe regel je dan de omgang met de archeologie ?

• Is een archeologische verwachtingenkaart altijd nodig?
• Moet ik een archeologische beleidsadvieskaart hebben?
• Hoe stel ik ondergrenzen vast?
• Hoe regel ik de archeologie in mijn nieuwe bestemmingsplan?
• Zijn de planregels van mijn stedenbouwkundigbureau goed?
• Hoe handhaaf ik mijn archeologiebeleid?


Uitsnede uit een archeologische waarden- en verwachtingenkaart
Uitsnede uit een archeologische waarden- en verwachtingenkaart


A=M heeft 15 jaar ervaring op het beleidsterrein van de archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie en veel gemeenten geholpen hun archeologiebeleid op te stellen. Wij helpen u met:

• een archeologische waarden- en verwachtingenkaart
• een archeologische beleidskaart
• het vaststellen van de juiste ondergrenzen
• het opstellen van een nota archeologiebeleid
• het beoordelen van planregels (WABO-proof)
• het opstellen van een erfgoedverordening
• het overleggen en onderhandelen met provincie of rijk
• het presenteren van uw archeologiebeleid
• uw rol als bevoegd gezag: voldoen de opgestelde rapporten, PvE’s ?
• het juridisch toetsen van opgelegde verplichtingen
• het eventueel voeren van juridische procedures

En twijfelt u aan een archeologisch rapport ? Wij geven u graag een second opinion.